Year 7 Immunisation for Tetanus, Diphtheria and Whooping Cough (Pertussis) (BOOSTRIX™ vaccine) - Cook Islands Māori version - HE2334

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

Pātia‘anga vairākau-pāruru no te ‘āpi‘i-mata‘iti 7

Web-only information in Cook Islands Māori for parents and guardians, which explains about immunisation of Year 7 students to boost their protection against tetanus, diphtheria and whooping cough (pertussis).

NOTE: Parents and guardians will also need NIP8903 Protect against tetanus, diphtheria, and whooping cough, the full consent form (English only).

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
April 2023
Updated
April 2023
Format
Leaflet A4
Type
PDF download
HE code
HE2334
Language
Cook Islands Māori

The full resource:

Pātia‘anga vairākau-pāruru no te ‘āpi‘i-mata‘iti 7

Boostrix – e vairākau-pāruru, i te ‘akamātūtū atu i te pāruru‘anga i ta‘au tamaiti mei te tetanus, diphtheria, e te whooping cough (pertussis)

Te Pēpa ‘Akatika‘anga a te Metua

Me ka tika, tāina‘ia to‘ou ingoa, ma te ‘aka‘oki atu ki te ‘āpi‘i.

Te ‘ōronga‘ia nei te pātia‘anga vairākau-pāruru ‘akapakari atu, kare e tutaki, ki te au tauira ‘api‘i mata‘iti 7 pouroa i roto i te ‘āpi‘i, i te tauturu i te pāruru ia ratou mei te maki piritangā, diptheria, e te mare totō (pertussis). E karanga katoa ia ana teia pātia‘anga vairākau-pāruru, e ko te Boostrix, te pātianga vairākau-pāruru no te mata‘iti 11, e te Tdap.

Tei roto i teia pēpa, te ‘akakitekite‘anga no runga i te vairākau-pāruru boostrix, e te porokarāmu pātia‘anga vairākau-pāruru i roto i te ‘āpi‘i. Ka rauka teia kia tā‘anga‘anga‘ia i roto i te ‘uri‘uri‘anga manako i roto i te kōpu tangata, i te te‘ate‘amamao‘anga i ta‘au tamaiti no teia vairākau-pāruru, tei roto teta‘i atu ‘akakitekite‘anga i te ‘openga o teia pēpa, e pērā katoa teta‘i atu au ngā‘i ke no teia vairākau-pāruru.

Ea‘a te au maki?

Piritangā (lockjaw)

E maki te tetanus, te ka tomo ki roto i te kōpapa, na roto i teta‘i ‘une, me kore ra, motu. Kare e piri mei teta‘i tangata, ki teta‘i. E no‘o ana te tetanus ki roto i te one, e ka tū‘ia te tamariki, e motu to ratou, me kore ra, ‘une, me piri ki te repo. Ka tupu pa‘a teia au tū ‘une, na roto i te au pakia‘anga i te tuātau mountain biking, skateboarding me kore ra, teta‘i atu au pakia‘anga, e kua ō atu te repo ki roto i te ‘une.

Ka ‘akatupu te manumanu tetanus i te paruparuā, te mārō, te ‘uti, e te ngatā i te ngau‘anga, e te ‘āpuku‘anga i te kai. Ka kino atu teia au ‘akairo-maki, e ka tupu te paralysis o te au uaua ‘akaea‘anga, e ka mate e ta‘i i roto i te au 10 e tū‘ia ana.

Te mare totō (pertussis)

E maki ‘akaea‘anga piri te mare toto (whooping cough), e ka toto‘a‘ia na roto i te mare‘anga, e te mareti‘a‘anga. Ka pakari rava atu te mare‘anga no te aronga tei tū‘ia, e ka ngatā te ‘akaea‘anga, e ka ruaki. Ka taeria ki te 3 marama teia au ‘akairo-maki. E ākā irinaki‘anga e, ka anoano‘ia te tamariki rikiriki tei raro ake i te 12 marama, kia ‘āpaina‘ia ki roto i te ‘aremaki me tū‘ia ratou e te mare toto. I roto i te aronga mama‘ata ka ‘akatupu pa‘a te mare toto, i te mare‘anga kino rava atu, e ka ‘akatupu pa‘a i te rib fractures, lung collapse, me kore ra, i te pneumonia.

Diphtheria

E maki putuputu-kore te diphtheria māri rā e maki piri, e te vinivini e ka tāmanamanatā i te karaponga, e te putāngi‘u. Ka ‘akatupu pa‘a teia i te ‘akaeaea‘anga karaponga, e te ngatā i te ‘āpuku‘anga, me kore ra, i te ‘akaea‘anga. Me kino pakari, ka tāmanamanatā i te puku‘atu, me kore ra i te katu i‘i.

E ‘akape‘ea ana te rāvenga a te vairākau-pāruru?

I roto i Aotearoa, e ‘ōronga‘ia ana te au vairākau-pāruru kite au pēpē (e 6 ‘epetoma, 3 e te 5 marama te pakari) e te tamariki rikiriki (e 4 mata‘iti) i te pāruru mei te tetanus, diphtheria e te whooping cough. E ‘anga‘anga ana te vairākau-pāruru, na roto i te ma‘ani‘anga i te au mea tamaki maki i roto i te kōpapa, kia ‘akatupu i to ratou ‘uā‘orāi pāruru‘anga mei te maki.

I te tamariki e pakari mai ra, ka ngaro atu teia pāruru‘anga, no reira, ka anoano te au tauira mata‘iti ‘āpi‘i 7, i teta‘i vairākau-pāruru Boostrix, i te ‘akamātūtū atu i to ratou rāvenga tamaki‘anga maki. E ‘ōronga katoa ‘ia ana teia booster TUTAKI-KORE, ki te mata‘iti 45 e te mata‘iti 65, me kare e booster i ‘ōronga takere ‘ia. I te ‘akapāpū kia pāruru‘ia te kōpu tangata katoatoa, e mea pu‘apinga i reira kia pātia‘ia te katoatoa, i te pāruru i te aronga te ‘irinaki‘ia ra e, ka tū vave i te maki. Noātu e te tāmarumaru nei te Boostrix i teia au maki e toru, ‘okota‘i rāi pātia‘anga ka ‘inangaro‘ia e, e pātia‘ia ana, te tua i runga i te rima.

Ka ‘akape‘ea au i te te‘ate‘amamao‘anga i tāku māpu tamaiti, no te pātia‘anga vairāku-pāruru?

Kua mātūtū te au pupu i roto i te porokarāmu pātia‘anga vairākau-pāruru i roto i te au ‘āpi‘i,e te‘akateretere‘anga i te au rāvenga pātia‘anga vairākau-pāruru, e, e mataora ana te ma‘ata‘anga o te tamariki, me piri mai to ratou au ‘oa i te turu. Me te manamanatā ra ta‘au tamaiti, no runga i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru, aruaru‘ia kia ‘akakite atu ki te pupu pātia vairākau-pāruru. E mea pu‘apinga te ‘akapāpu‘anga kia kaikai, e kia inu ta‘au tamaiti, i mua ake i te pātia‘ia‘anga ki te vairākau-pāruru, i te mea e, ka ‘akatopa mai teia i te matapo‘ia‘anga, me te taitaiā ra ratou.

Me te ‘inangaro ra ta‘au tamaiti kia pātia‘ia aia ki te vairākau-pāruru, ki mua i te kōpu tangata, ui atu no runga i te au pātia‘anga vairākau-paruru o te ‘oire, tāniniu‘ia to‘ou toa ‘oko vairākau, me e pātia vairākau-pāruru ana ratou, me kore ra, ‘akatinamou‘ia teta‘i tuātau ki ko i te taote, me kore ra, tāniuniu‘ia te puna rapakau‘anga.

Ta‘au ka kite

Ea‘a te ka tauturu

Te tuātau e ‘akamata ei teia

Te ‘akaeaea‘anga, e te mamae i te ngā‘i tei pātia‘ia (ka māroki‘aki‘a, e ka mamae me ‘āmiri‘ia)

Ka teima‘a te rima

Tukuna‘ia teta‘i kāka‘u mā‘ū‘ū, e te anuanu, me kore ra, teta‘i ice pack, ki runga i te ngā‘i tei pātia‘ia. ‘Akarukena‘ia ki reira, no teta‘i tuātau poto.

‘Auraka e ukui i te ngā‘i tei pātia‘ia

I roto i te 6–24 ora

Kare e meitaki ana, me kore ra, e ro‘iro‘i

E pīva, me kore ra, e uaua mamae

‘Akangāro‘i ma te inu kia ma‘ata

I te mea e ka tāmanamanatā te paracetamol, me kore ra, te ibuprofen i to‘ou immune response, ki teta‘i vairākau-pāruru, kainga‘ia me kino roa te mamae, me kore ra, me kake te pīva. Āru‘ia te au ‘iku‘iku‘anga a te aronga na ratou i ma‘ani, me kore ra, kimi‘ia teta‘i arataki‘anga mei ko i to‘ou tangata rapakau.

I roto i te 6–24 ora

Kare e kite putuputu ‘ia ana te au manatā kino

E allergic reaction teta‘i manatā kino, no runga i teta‘i ua atu vairākau-pāruru e karanga‘ia ana e, ko te anaphylaxis. E allergic reaction teia, mei ta te tangata rāi ka kite me kino ratou, me e severe allergy to ratou ki te au mea, mei te rango-meri, me kore ra, ‘ te ‘aratita. Ka ‘ākara meitaki te pupu pātia vairāku-pāruru i te au māpu tamariki, no teta‘i 20 miniti i muri ake i te pātia‘ia‘anga ki te vairākaupāruru, no teia rare allergy. Kua terēni meitaki ia te aronga ‘anga‘anga, i te rapakau i teta‘i reaction, e tei a ratou te ‘apinga no teia.

Te au reactions i muri ake i te pātia‘anga vairākau-pāruru

Te au tamanako‘anga te ka tupu

Me te manamanatā nei koe no runga i ta‘au tamaiti i muri ake i to ratou patia‘anga vairākau-pāruru, tāniuniu‘ia te numero 0800 Healthline (0800 611 116 i teta‘i ‘ua atu taime), to‘ou puna rapakau‘anga, GP, te pupu pātia vairākau-pāruru o te ‘oire, me kore ra, te after-hours clinic.

E tau kia ripōti‘ia teta‘i ‘ua atu reacation i muri ake i teta‘i immunisation, ki te Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM). E tau kia rave‘ia teia e to‘ou tangata rapakau, me kore ra, kia rave‘ia e te kōpu tangata, ki runga i te www.otago.ac.nz/carm

Tei‘ea atu teta‘i au ‘akakitekite‘anga?

‘Ārāvei atu i te tangata pātia vairākau-pāruru, me ka ‘inangaro koe i teta‘i atu ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘akakī‘anga i te Parent Consent Form, me kore ra, me ka ‘inangaro koe i teia ‘akakitekite‘anga ki roto i teta‘i atu reo.

‘Akako‘u‘anga no runga i te ‘Akakitekite‘anga no runga i te Vairākau no te ‘Iti-tangata

E vairākau-pāruru te Boostrix, e ta‘anga‘anga‘ia ana i te ‘akapakari atu i te au vairākau-pāruru i te tamaki i te piritangā, diphtheria, e te mare totō (pertussis). I teta‘i taime, e karanga‘ia ana te vairākau pāruru Boostrix e, ko te Tdap (tetanus/diphtheria/acellular pertussis).

No roto mai i te au mea e ‘anga‘anga pakari nei i roto i te Boostrix, i te au mea kare i ō‘ia i te maki i roto i te piritangā, e te diphtheria bacteria, e te au purified proteins o te pertussis bacteria. Kare te vairākau-pāruru e ‘akatupu i teta‘i ua atu o teia au maki.

Tei roto i te ‘okota‘i 0.5 ml vāito o te Boostrix teta‘i 2.5Lf units o te diphtheria toxoid, 5Lf units o te tetanus toxoid, e te pertussis antigens: 8 micrograms (mcg) o te pertussis toxoid, 8 mcg o te filamentous haemagglutinin, e te 2.5 mcg o te pertactin.

Tei roto katoa i te pātia‘anga 0.5 ml, teta‘i topata aluminium (ko te aluminium hydroxide, e te aluminium phosphate), te vai tāmiti, e te vai. E tā‘anga‘anga pouroa ‘ia ana teia au mea, ki roto i teta‘i atu au vairākau, e te au vairākau pāruru.

‘Auraka e pātia i ta‘au tamaiti ki te Boostrix, me ka kino ratou, me kore ra, ka kino ratou ki teta‘i ua atu o te au mea i roto.

Ka meitaki ua ta‘au tamaiti kia pātia‘ia a teta‘i tuātau i mua atu, me te ‘āpikepike maki ra, e kua kake te vera. Komakoma na mua ki to‘ou taote, tangata pātia vairākau-pāruru, me kore ra, ki te nēti.

‘Auraka e pātia i ta‘au tamaiti ki te vairākau-pāruru Boostrix, me:

 • e manatā tōna no runga i te kuru‘anga toto, me kore ra, i tupu ana te manatā i roto i te turanga uaua o te kopapa, i muri ake i te pātia‘ia‘anga ki teta‘i vairākau-pāruru no te diphtheria e/me kore ra, piritangā
 • kua tū‘ia i te ngēngē/maki i roto i te roro, i roto i te ‘itu rā, i muri ake i teta‘i pātia‘ia‘anga ki teta‘i vairākau-pāruru mare totō (pertussis)
 • e turanga maki neurological, kare e meitaki ana.

Ko te ‘akamaki‘anga i te ngā‘i tei pātia‘ia, mei te ‘akamamae, te ‘akamuramura, te ‘akaea, me kore ra, te ‘akauri-kerekere, e te turanga ‘āpikepike (pīva, ‘akaruaki, e te au mamae) te au manatā, e kitena putuputu ia ana.

Kare e kitena putuputu ia ana te au manatā kino rava atu. Kua ‘akapapa‘ia teia au manatā pakari, te ‘irinaki‘ia nei e ka tupu, ki roto i te Consumer Medicine Information and Datasheet, mei ko i te Medsafe

‘Ārāvei vivki i to‘ou taote, me kore ra, i to‘ou tangata rapakau, me kite koe i teta‘i ‘akairo-maki tūkē ua ake rāi, me kore ra, ‘akairo-maki kino pakari, i muri ake i te pātia‘ia‘anga ki te Boostrix.

Me kua tū‘ia ta‘au tamaiti i teta‘i o te au manatā e āru mai nei, me ka tika, komakoma atu ki to‘ou taote, nēti, me kore ra, te tangata pātia vairākau-pāruru, no runga i te pātia‘anga vairākau-pāruru, i mua ake ka ‘akatika ei koe ki te reira:

 • teta‘i maki no runga i te ta‘e‘anga toto
 • teta‘i turanga immune deficiency (teia te ‘ākara‘anga, kua tū‘ia ta‘au tamaiti i te HIV)
 • teta‘i maki i roto i te roro, me kore ra, teta‘i maki i roto i te turanga uaua o te kopapa, mei te epilepsy, me kore ra, teta‘i au maki ‘uti febrile (ka ‘uti no runga i te kake‘anga i te vera)
 • kare e meitaki ki teta‘i atu vairākau, me kore ra, au mea mei te au tākū, au kai, e te au mea tavairākau kai kia kore e kino
 • kare i meitaki ana i te pātia‘ia‘anga ki teta‘i atu vairākau-pāruru, tei roto te piritangā, diphtheria, e/me kore ra, te pertussis
 • tei raro takere i teta‘i atu vairākau‘anga, me kore ra, au vairākau-pāruru
 • kare ake rāi i ‘ōronga‘ia ake te vairākau-pāruru no te tetanus, diphtheria, me kore ra, pertussis, me kore ra, kare i oti ake te katoa‘anga o te vairākau‘anga-pāruru, no te tetanus e te diphtheria.

E rāvenga kia ‘akatika‘ia e te taote, te vairākau Boostrix. E pu‘apinga, e, e manatā to te au vairākau. Komakoma atu ki to‘ou taote, nēti, me kore ra, te tangata pātia vairākau-pāruru, no runga i te pu‘apinga, e te au mea ‘ēkōkō‘ia no runga i teia vairākau-pāruru.

Tei ko i te Medsafe te katoa‘anga o te ‘akakitekite no te ‘iti tangata

To‘ou au tika‘anga

Tei raro ake te au turanga rapakau, e te au turanga pakipakitai o Aotearoa katoatoa, i te Code of Health e te Disability Services Consumers’ Rights. No teta‘i atu ‘akakitekite‘anga, ‘ākara‘ia te Health and Disability Commissioner — Te Toihau Hauora, Hauātanga — Health & Disability Commissioner (hdc.org.nz) me kore ra, taniuniu‘ia te numero 0800 555 050

Muna

Kua ‘ōronga pa‘a te au ‘āpi‘i i teta‘i au ‘akakitekite‘anga mei te au ingoa o te au tauira, te au numero pi‘a ‘āpi‘i, te au rā ‘ānau‘anga, te au ngā‘i no‘o‘anga, e te au ‘iti-tangata. Kia ‘akakite atu ta‘au ‘āpi‘i kia koe, i mua ake ka rave ei i teia. Ka tauturu teia ‘akakitekite‘anga, e ta‘au ka tātā atu ki runga i te pēpa ‘akatika‘anga a te ‘āpi‘i, i te ‘aka‘aere‘anga i teia porokarāmu pātia‘anga vairākau-pāruru.

Ka rekōti‘ia te ‘akakitekite‘anga mei roto i te pēpa ‘ākatika‘anga, e te au ‘akakitekite‘anga o te au vairākau-pāruru tātakita‘i tei ‘ōronga‘ia, me kore ra, tei pato‘i‘ia, ki roto i teta‘i patient management system, tei ko i te health district, e ka tukuna‘ia atu teta‘i o te reira, ki ko i te National Immunisation Register.

E tā‘anga‘anga ana te au health districts, i te patient management systems, i te rekōti i te ‘akakitekite‘anga no runga i te maki (health information). E ngā‘i rekōti ‘akakitekite‘anga no te basileia, te National Immunisation Register, e mouria‘ia ana e Te Marae Ora. E rekōti ana te retita i te au vairākau-pāruru, e pātia‘ia ana ki te tamariki o Aotearoa, e te aronga tei roto i te au porokarāmu pātia‘anga vairākau-pāruru no ratou ‘uā‘orāi.

E pāruru‘ia ana te ‘akakitekite‘anga i runga i te pēpa ‘akatika‘anga, te turanga ‘akapapa‘anga no teta‘i tangata maki, e te National Immunisation Register ki raro ake i te Health Information Privacy Code. Ko te aronga rapakau tei ‘akamana‘ia anake, te ka kite, ta‘anga‘anga, me kore ra, i te tauī i teia. Inārā, ka ‘akatika‘ia koe kia ‘ākara, i te ‘akatano, i te ‘akakitekite‘anga no runga i ta‘au tamaiti. Me ka ‘inangaro koe i te rave i te reira, ‘ārāvei atu i to‘ou tangata pātia vairākau-pāruru, me kore ra, taote, me kore ra, i te puna rapakau‘anga.

Ka tā‘anga‘anga te aronga pātia vairākau-pāruru i te ‘akakitekite‘anga tei runga i te pēpa ‘akatika‘anga, te patient management system, e te National Immunisation Register:

 • i te ‘ārāvei atu i to‘ou taote, me kore ra, puna rapakau‘anga, me te anoano ra ratou i te ‘akapāpu i te au vairākau-pāruru tei pātia takere ia ta‘au tamaiti
 • me e maki ke atu to ta‘au tamaiti
 • i te ‘akakite ki te ‘āpi‘i, me kua pātia‘ia, me kore ra, kare i pātia‘ia ta‘au tamaiti ki te vairākau-pāruru
 • i te tauturu i te vāito i teia porokarāmu pātia‘anga vairākau-pāruru, e te parāni i te au porokarāmu o te tuātau ki mua, me kore ra,
 • i te tono atu i ta‘au tamaiti ki ko i to‘ou taote, me kore ra, nēti rapakau‘anga no te pātia‘anga vairākau-pāruru, me kare ratou i pātia‘ia ana i te ‘āpi‘i.

Ka ta‘anga‘anga‘ia te ‘akakitekite‘anga kare e kitena‘ia te tangata tātakita‘i no te kimikimi‘anga kite, me kore ra, no te parāni‘anga i te au turanga tauturu ‘ōu.

No teta‘i atu ‘akakitekite‘anga no runga i te school roll sharing, te muna, e te tā‘anga‘anga‘anga i te ‘akakitekite‘anga, ‘ākara‘ia te papa ture no runga i te muna, o to‘ou health district. Me e uiui‘anga ta‘au no runga i te muna, mēre uira‘ia te enquiries@privacy.org.nz me kore ra, tāniuniu`ia te helpline tutaki-kore a te Privacy Commissioner i runga i te numero 0800 803 909

Te ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘`ārāvei`anga, i te tangata pātia vairākau-pāruru:

 

Cook Islands Māori. April 2023. Translated from English updated December 2022.