Keeping an Eye on Your Child's Vision (B4 School Vision Screening) - Tongan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in Tongan for vision technicians to give to parents/caregivers when the child has passed vision screening for amblyopia (lazy eye), as part of routine Well Child health checks.

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
Type
PDF download
HE code
HE2298
Language
Tongan

The full resource:

Siofi ‘o e mata ‘o ho‘o tama´

Sivi‘i ‘o e vakai´

Na‘e sivi ‘a e mata ‘o ho‘o tama´ ‘i he konga ‘o e sivi angamaheni ‘a e polokalama Well Child pe ‘oku´ ne ma‘u ‘a e mahaki ko e amblyopia (lazy eye) pea ‘oku ‘ilo ‘oku ‘ikai ke ne ma‘u ‘eni.

‘Oku ‘ikai kau kotoa ‘a e ngaahi palopalema ki he mata´ ‘i he sivi ko ‘eni´.

Ko e ni‘ihi ‘o e fānau na‘a nau hao ‘i he sivi ko ‘eni´ ‘e lava ke nau ma‘u ha ngaahi palopalema kehe felāve‘i mo ‘enau vakai´ pe ‘e lava ke tu‘ia ha mahaki ‘o honau mata´ ‘amui ange.

Ko hono siofi ‘o e vakai ‘a ho‘o tama´

Kapau ‘oku ‘i ai ha faingatā‘ia ‘a ho‘o tama´ ‘i he ako´ pe lautohi´, ‘oku toe ve‘ehumu ange ia ‘i he tu‘unga ko ia ‘oku angamaheni‘aki ‘i hono ta‘u motu‘a´, ‘oku fakakuikui pe fakahipehipa‘i ‘a hono ‘ulu´ ke ne lava ‘o sio lelei, pe ‘oku fa‘a hokohoko ‘a e langa ‘a hono ‘ulu´, ‘e malava ke ‘uhinga ‘eni ‘oku ‘i ai ha palopalema ‘i he‘ene vakai´.

‘E ‘IKAI ke toe sivi ‘a e mata ‘a ho‘o tama´ kae ‘oua kuo´ ne a‘u ki he ta‘u fakaako hono 7 (Year 7), ko ia ai kapau ‘oku´ ke hoha‘a fekau‘aki mo e vakai ‘a ho‘o tama´ pe ko hono mata´, ‘oku mahu‘inga ke mo sio ki ha toketā fua mata pe toketā mata.

Kapau ‘oku ‘i ai ha palopalema ‘i he vakai ‘a ho‘o tama´, ‘e hoko ‘a hono ‘ilo‘I vave ‘o ‘eni´ ke tokoni ki he‘ene ako´ mo ‘ene tupulaki´.

Kapau ‘oku´ ke veiveiua, vakai‘i leva ‘eni!

Ki ha fakamatala lahi ange felāve‘i mo hono sivi ‘o e vakai ‘a e fānau´, pe ko ha‘o fiema‘u atu ha tatau ‘o e ki‘i tohi´ ni, vakai ki he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘ui´ ‘i he: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check pe telefoni ki he fika telefoni ta‘etotongi ki he mo‘ui lelei´, (0800 611 116).