Referral for a Full Assessment (B4 School Hearing Screening) - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in Sāmoan for hearing technicians to give to parents and caregivers, when screening carried out as part of routine Well Child health checks indicates the need for further assessment.

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
Type
PDF download
HE code
HE2283
Language
Samoan

The full resource:

Tu‘uina atu mo ni su‘esu‘ega mae‘ae‘a mo le fa‘alogo (lelei o le fa‘alogo)

Su‘esu‘ega o le Fa‘alogo

O lau tama na siakiina le lelei o le fa‘alogo o se vaega lea o le tiute a le Soifua Malōlōina o Tamaiti (Well Child). Na iloa ai e ono i ai se fa‘afītāuli ma e mana‘omia le faia lea o nisi su‘esu‘ega.

E tāua lou faia lea o se taimi fa‘atulagaina mo:

□ Ni su‘esu‘ega mo le lelei o le fa‘alogo a lau tama

E mafai ona e filifili se nofoaga e faia ai lenei su‘esu‘ega:

  1. I se falema‘i lautele ma o le a faia lea e se foma‘i fa‘apitoa mo taliga.  O le tusi na e mauaina fa‘atasi ma lenei pepa o lo‘o fa‘amatala atu ai le faia o se taimi fa‘atulagaina mo lenei vaega.  E ono fa‘atali mo se taimi e faia lenei su‘esu‘ega.

PE 

  1. Faia e se foma‘i fa‘apitoa mo le fa‘alogo i se falema‘i fa‘apitoa (private) i le nofoaga o lo‘o e i ai. Masalo o le a i ai se tupe e te totogia pe a fai o le a su‘ea lau tama e se foma‘i o lo‘o i falema‘i fa‘apitoa (se foma‘i e lē faigaluega i le falema‘i lautele).  E mafai ona e mauaina ni telefoni mo ni foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa i tusi telefoni.  E i ai nisi o nei foma‘i latou te le va‘aia tamaiti lāiti, e ao ona e siaki ma fa‘afesili i ai i le taimi e te vili i ai.

□ Lau tama ina ia siakiina mo ni  fa‘afitāuli i le taliga ogatotonu

  • E faia lea e lau foma‘i masani o lo‘o va‘aia lou āiga.  Fa‘afeso‘ota‘i lau foma‘i mo se taimi fa‘atulagaina.
  • E faia lea e se foma‘i tausi mo taliga. Afai e i ai se foma‘i tausi  mo taliga i le nofoaga o lo‘o e aumau ai o le a maua atu a latou fa‘amatalaga mo feso‘ota‘iga i le tusi na lafoina atu fa‘atasi ma lenei pepa.

Afai o lo‘o maua lau tama i le taliga kelū (glue ear) po‘o se isi o fa‘ama‘i o le ogatotonu o le taliga, e mana‘omia le va‘aia lelei o lenei fa‘afitāuli e se foma‘i po‘o se foma‘i tausi taliga e fa‘amautinoa pe mana‘omia se togafitiga pe leai. O le tele o ma‘i o le ogatotonu o le taliga e toe lelei lava latou ia ma e lē mana‘omia se togafitiga.

A te‘a ese loa se fa‘afītāuli na maua ai le ogatotonu o le taliga (taliga kelū) o sau tama, ona toe siakiina lea o le fa‘alogo a lau tama e se tasi fa‘apitoa ua ta‘ua o le Vision Hearing Technician.

O le vave mauaina o ni fa‘afītāuli i taliga e tāua tele ina ia maua se fesosoani mo lau tama.

Mo nisi fa‘amatalaga

  • Fa‘afeso‘ota‘i le tagata faigaluega i le Va‘ai ma le Fa‘alogo (Vision Hearing Technician) na va‘aia lau tama – o ā latou ala o feso‘ota‘iga o lo‘o i le itū taumatau o lenei pepa.  E mafai ona latou fautuaina oe i le faia o se taimi fa‘atulagaina mo lau tama.
  • Pe talanoa fo‘i i se foma‘i fa‘apitoa mo leo, foma‘i tausi taliga po‘o lau foma‘i masani mo lou āiga.

e uiga i le su‘esu‘ega…

O le Su‘esu‘ega

E mafai ona e fesili po‘o le a le umi i le taimi e te vili atu ai e faia se taimi fa‘atulagaina. O su‘esu‘ega uma e faia i le taimi e va‘aia ai lau tama e sefe ma e leai se āfāina.  O le a e mauaina i‘uga o nei su‘esu‘ega ile taimi e mae‘a ai ona fa‘atinoina.

E ui ina mafai ona e aumaia nisi o lou āiga i le taimi fa‘atulagaina, e faigofie ona faia  su‘esu‘ega pe ā leai nisi e fa‘alavelave i lau tama i le taimi e faia ai su‘esu‘ega.

Ae fa‘apefea pe afai e i ai se fa‘afītauli i le fa‘alogo a la‘u tama na maua i le su‘esu‘ega?

O lea e mauaina ni fa‘amatalaga e uiga i ni fesoasoani o lo‘o avanoa ma maua mo oe. Afai e mana‘omia e lau tama se isi fesoasoani, o le a totogiina e le mālō.  O oe ma le tagata na va‘aia lau tama o le a lua faia se fuafuaga fa‘ata‘atia e uiga i le isi sitepu po‘o le a le isi mea e tatau ona fai.

Ae fa‘apefea pe afai e fa‘aalia mai e lelei le fa‘alogo a la‘u tama?

E ui lava o lau tama na fa‘atonu mai e le vaega i le taimi na faia ni siaki o le fa‘alogo, o le tele o su‘esu‘ega ma siaki e fai o le a maua ai ni fa‘afītāuli e lē māmafa pe tāua.  O nisi o tamaiti e maua ai ni fa‘afītāuli i se taimi mulimuli ane, o lea e tāua ai lou asiasi atu e va‘ai lau foma‘i masani pe afai e te iloa ua maua sau tama i ni fa‘afītāuli i le fa‘alogo.

O au āiā tatau

E tāua le tele ma le lava o fa‘amatalaga pe a uma ona faia su‘esu‘ega e tusa ma le fa‘alogo ina ia fesoasoani lea ia te oe i le faia o se isi fuafuaga pe ete mana‘o e tu‘uina atu lau tama mo nisi su‘e su‘ega iloilo ma ato‘atoa.  Masalo e te mana‘o fo‘i e talatalanoa i lou to‘alua, lou āiga ma le āiga lautele.  E tusa lava pe pasia le fa‘alogo a lau tama i lenei su‘esu‘ega, o ni fa‘afītāuli e a‘afia ai le fa‘alogo e ono tutupu i so‘o se taimi mulimuli. 

Mo nisi fa‘amatalaga e ugia i le su‘eina o le lelei o le fa‘alogo a tamaiti, pe fia maua fo‘i se kopi o lenei pepa mai le au‘upega tali‘ilagi (initaneti) asiasi atu i le Matāgaluega o le Soifua Malōlōina: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check pe vala‘au atu fo‘i i le telefoni le totogia –24 itulā o le fautuaga mo le soifua malōlōina, i le (0800 611 116).