Shoo the Flu flyer - Pasifika design - Kiribati version - NIP8735KIR

Reviewed
June 2023
This resource relates to the following topics:

As part of the 'By Pacific, For Pacific' campaign, this leaflet why and who can get a flu jab and where to get more information.
Printed copies can be ordered from the National Immunisation Programme Bluestar portal https://portal.bluestar.co.nz/login/moh_vaccine

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2023
Updated
June 2023
Format
A5 leaflet 2-sided
Type
PDF download
HE code
NIP8735KIR
Language
Kiribati (Gilbertese)

The full resource:

Shoo the Flu

Karekea te iti ibukin te flu ba e na buoka kamanoan am utu.

Karekean te iti ibukin te flu bon teuana te kawai ae rangin tamaroa ibukin buokan totokoan te aoraki ae te flu.

Bukin tera I riai n anganaki te iti ibukin te flu?

Te aoraki ae te flu tiaki ti te kabuebue ma te ngako. E kona ni karekea nakoim te aoraki ae korakora ao n taai tabetai ko kona ni karinaki n te onaoraki inanon tabeua te bong. E kona ni butanako te flu n te tai ae tawe, ngaia are karekean te iti ibukin te flu e buoka kamanoan am utu ao aomata tabeman ae kain te komuniti, kain am aro, raom ni mwakuri ke n reirei.

Antai ae e riai n anganaki te iti ibukin te flu?

Akea boon te iti aei nakoia ataei ae man te roro ae 6 namakaina nakon 12 te ririki, aine aika a bikoukou, kain Māori ao te Betebeke ae man 55 aia ririki ni maeu ao iaona riki, ao aomata aika iai rotakin marurungin rabwataia man te aoraki n aron te aoraki n te buro, kaentia, tioka, bekobeko ae kakaiaki, iai rotakin aia iango ao man tatangiria ba e na kukurei man kabonganaan tao te kamanging.

Ko kona ni karekea te iti ibukin te flu iroun am taokita ke iroun te Tia anga te bwain aoraki.
Ibukin tabanin rongorongona nakon immunise.health.nz/flu ke tarebonia te namba ae 0800 28 29 26.