Shoo the Flu flyer - Pasifika design - Tongan version - NIP8735TON

Reviewed
June 2023
This resource relates to the following topics:

As part of the 'By Pacific, For Pacific' campaign, this leaflet why and who can get a flu jab and where to get more information.
Printed copies can be ordered from the National Immunisation Programme Bluestar portal https://portal.bluestar.co.nz/login/moh_vaccine

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2023
Updated
June 2023
Format
A5 leaflet 2-sided
Type
PDF download
HE code
NIP8735TON
Language
Tongan

The full resource:

Shoo the Flu

Fakahoko ho’o flu jab ke tokoni ki hono malu’i ho fāmili.

Ko hono fakahoko ‘a e flu jab ko e taha ia e ngaahi founga lelei taha ke malu’i ‘aki koe mei ha’o puke he flu.

Ko e hā e ‘uhinga ‘oku totonu ai ke fakahoko ‘a e flu jab?

Ko e flu ‘oku ‘ikai ko ha ki’i fakamomoko pe. ‘E lava ke ke puke lahi mei ai pea iku ‘o ke tokoto falemahaki he taimi ‘e ni’ihi. Ko e flu ‘oku lava ke vave ‘ene mafola, ko ia ai ko hono fakahoko ‘a e flu jab ‘e tokoni ia ki hono malu’i ho fāmilí mo e toenga e kakai ‘i he komiunitī, hangē ko kinautolu ‘oku mou lotu, ngāue pe ako fakataha.

Ko hai ‘oku lava ke fakahoko ki ai ‘a e flu jab?

‘Oku ta’etotongi ia ki he longa’i fānau ta’u 6 ki he 12, ngaahi fa’ē feitama, kakai Māori pe Pasifiki ta’u 55 pe motu’a ange, pea mo kinautolu ‘oku nau mo’ua ‘i ha ngaahi alangāmahaki tauhi hangē ko e mahaki mafu, kanisā, suka, hela, puke faka’atamai mo keina ‘e he faito’o konatapu.

Ko e flu jab ‘oku lava ke fakahoko ia ‘i ho’o toketā fāmilí pe ha kēmisi.
Ki ha ngaahi fakamatala ‘oku toe lahi ange vakai ki he uepisaiti  immunise.health.nz/flu pe telefoni ki he 0800 28 29 26.