Meningococcal disease - know the symptoms - Tokelauan HE2668

Reviewed
February 2024

Information in Tokelauan about the symptoms of meningococcal disease and what to do if someone has them. Seek medical advice quickly.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
February 2024
Updated
February 2024
Format
Leaflet A4
Type
PDF download
HE code
HE2668
Language
Tokelauan

The full resource:

Te fiva fāiai | Ke mātau nā āuga

Na hē fakatali – hakili fehoahoani

Fiva fāiai

Ko te fiva fāiai ko he famai e mafua i he pekitelia (bacteria) mai i he hiama, ma e mafai ke ono maua ai ni tauale fakapokepoke e lua:

 • Meningitis (fiva fāiai) (he hiama i te kafu o te fāikai)
 • Septicaemia (Hepitikemia) (kona o te toto)

E tokalahi atu ki lātou e maliliu ona ai ko te fiva fāiai i lo ki lātou e maliliu mai i te hepitikemia.

E lahi ia itū kaiga hiama e mafai ke mafua mai ai te fiva fāiai, e aofia ai te A, B, C, W ma te Y. Ko te lahiga o nā tauale i Niuhila e māfua mai ona ko te itūkāiga i te kulupu a te B.

Ko te fiva fāiai e mafai ke vave tutupu lele – i ni nai itūla e fia oioti e mafai ke matuai tigaina lava na tino.

Ko te tauale

Ko te tauale e mafai ke gaholoholo malie lava mo he aho fokotahi ki te lua, pe mafai ke vave oho lele i loto o ni nai itūla. E mafai ke lave i nā fuālakau tui, kae e tāua lele te vave fofō. I te kamataga ote tauale, ko te fiva faiai e mafai ke ve ko he fulū (flu) pe he ihu tafe, kae e mafai ke vave fakaholo tigāina i he taimi vave lele. Iētahi taimi e mafai e he tino ke lagona te hē malohi kae toe vave feolo, kae ko hē ki toe fakaholo ke tauale lahi foki, i he taimi vave.

Ko te fiva faiai e hē mafai ke fofō i te fale – e tāua ai ke hakili ni fehoahoaniga i he taimi vave lele.

Ko nā āuga o te fiva faiai e tutuha ma nā tahi famai hē fakapokepoke iē e ono mafai lava ke holoholo lelei ma ke toe malōlo te tino. Ko te fiva faiai e hē mafai ke fofō i te fale – e tāua ai ke hakili ni fehoahoaniga i he taimi vave lele.

Kafai ko koe e nofo popole ki he tino te e ono fiva faiai, telefoni ki tau fōmai, ite laina telefoni a te ola malōlo 0800 611 116 , pe ko te fale patino mo nā fehokotakiga i na itūla i tua mai o nā itūla gālue kae ke kikila koe e he fōmai i he taimi vave. Kafai e hē mafai ke fakatonu he taimi, tago oi kave ki te Matāeke mo na Fakalavelave Fakafuaheki o he falemai pe vili ki te 111.

Kafai ko koe he mātua pe he mātua tauhi e hili lava to fakalagolago ki tau fuafuāga – ko koe oioti lava te tino e ono ia haofia kafai ko tau pepe kua hē mālohi e ve ko te tulaga mahani ai, ma kua fakaatili te fakaholo te hē malohi i he taimi vave. Kafai e hē maua ho fehoahoani i hētahi auala vili ki te 111 mo he tavale a te falemai.

Ko ai te pitohili ona afāina?

E mafai ke maua hō he tino i te fiva fāiai. Kae, ko na pepe, tamaiti i lalo o te 5 tauhaga, ki lātou iē kua taki hefulu fia nā tauhaga ma nā talavou e nōnōfo i nā fale nofo tūmau pe ni fale e togitogi fakatahi e pitohili ona āfaina ma e manakomia ke fai ni tui puipui. E mafai ke maua ai na tino i hō he taimi o te tauhaga, kae e mahani lava i te taumālulu ma te tau e taku ko te spring.

Ko nā pepe uma i lalo o te tahi tauhaga, ma nā tamaiti Maoli ma Pahefika i lalo o te 5 tauhaga e pitohili ona maualuga te ono āfaina. Te hikomia fakatahi ma ni tino ulaula, nōnōfo fakatahi ma ni tino tokalahi pe e iei ni tahi tauale tau te māmā ve ko te fulū e ono mafai ke fakalahi ai te mafai ke maua ai e he tino te famai, e utagia atu ai ke fai ho tui puipui mo te fulū mo koe ma au tamaiti.

Puipuia

Ko te fiva fāia e pepehi i he auala e tali tutuha ve ko te pepehi o te fulū – kui i te tale ma te mafatua.

Ite mea mahani lava, ko te hiama ko te pekitelia e nofonofo i tua o te ihu o ki lātou e ola malōlo vēna na kōkī ma e hē faigofie ke pēpēhi ki iētahi. Ko te pekitelia e hē ola mataloa i fafo o te tino, ko tona uiga e hē pēpēhi gofie te fāmai i te va o tētahi ki tētahi. Ko te famai ko te fiva faiai e ono faigofie atu ke pēpēhi i te va o na tino e nōnōfo i he fale fokotahi ma e tumu pe va lalata na fehokotakiga a tētahi ki tētahi.

Na hitēpu faigofie ve ko te kava o to pūihu pe ko to gutu kafai koe e mafatua pe e tale, ma fufulu ma fakamamago lelei o lima, e mafai ke fakataikole te avanoa ke fakapēpehi ai na pekitelia. Taofiofi te fakaogā fakatahi o nā vāega iē e ono iei na havāle e ve ko nā fagu vai, vali gutu pe ko nā veīpa (vapes).

Nā fakailoga ma nā āuga

Ko nā āuga o te famai o te fiva fāiai e ono mafai ke hē hula fakatahi mai i he taimi fokotahi. Ko iētahi āuga, e vē ko te fiva, ko ni vāega mahani. Hakili vave loa he fehoahoani kafai kua haofia ni vāega o nā āuga ma nā fakailoga iēnei. Vili ki to fōmai, i te laina mo te ola malōlo Healthline (0800 611 116) pe ko te fale fakapitoa mo nā itūla i tua mai. Kafai e hē mafai ke fakatonu he taimi, tago oi kave ki te Matāeke mo na Fakalavelave Fakafuaheki (Emergency) e tafapili atu ki tau falemai pe vili ki te 111.

Ko te fiva fāiai e lahi ona itūkāiga āuga. E aofia ai nā vāega iēnei:

 • maualuga te fiva
 • tigāulu
 • hē haofia
 • fia moea gofie
 • tigaina na hoko ma nā maho.

E mafai foki ke iei ni āuga patino, ve ko te:

 • kili hāhāo
 • makeketū te ua
 • e hē fiafia/pe muhu gofie i na koga mālama
 • puai
 • tagitagi
 • e muhu oi kai (na pepe)
 • e pona te muatuke (soft spot on head)
 • tātāpa pe tauale oho.

Ko nā pepe e ono mālulu na lima ma nā vae, e iei te kili i o lātou tino ma e ono muhu oi kai. Ko nā tino mātutua e matamoe, hē haofia, kua kehe nā aga e hula pe e matapogia.

E iei he kili e ve ko he mata o te gila te fuaefa ma e lanu violē pe ni unoko, e hē mafai ke olo kehe kafai koe e tago oi lolomi mataloa i he ipu tioata, ko he fakailoga fakapokepoke ia. E tatau koe ke vili vave loa ki he tavale ma te falemai, kafai e ke kitea he kili venei i he tamaiti tauale pe ko he tino mātua.

Ko te kili e mafai ke hula i hō he koga o te tino, kae na hē fakatali ke hula oi fatoa hakili fehoahoani ai loa. E tuha ko te tahi vaetolu o tino e maua i te fiva fāiai e hē iei ni o lātou kili.

Vave gaoioi loa

Kafai koe pe ko he tino i to fale e hē mālohi ma e ia te ia he āuga pe he fakailoga fokotahi kua tākua atu i te pahina muamua, gaoioi vave loa.

 • Vili ki he fōmai, fale talavai, fale talavai e matala i tua o na itūla gālue mahani pe ko te laina telefoni a te ola malōlo 0800 611 116 fakavave – e tuha pe he ao pe ko he po.
 • Taku mai pe ko niā nā āuga.
 • Kafai e ke mahalomia ko te fiva faiai, koe na hē toe manōfo.
 • Tauhihi ke vave fakatino nā gaoioiga.
 • E tuha pe kua hiaki te tino e he fōmai, e tatau pea ke taukikila lelei.
 • Kafai ka fano ke toe kikila e te fōmai fakamautinoa e manino nā fakatonuga e tuku mai pe ko afea e tatau ai koe ke toe taliu mai pe vili mai mo he fehoahoaniga kafai kua manakomia vave. Lea kiei mo nā fakatonuga iēnei ke tuhituhia ki lalo.
 • Kafai e hē tulaga manuia toe taliu vave loa ki te fōmai pe ko te falemai. Taku atu ki te kau faigāluega te tulaga e iei ai te tauale kafai kua iei ni ana fualakau tui kua inu, ona ai e mafai ke pupuni e ki lātou nā āuga o te fāmai.
 • Na hē tuku tiakia ko ke nofo tautahi te tauale.
 • Kafai ko he fakafitauli fakafuaheki vili ki te 111 ma lea ki he tavale a te falemai.

E tāua lele to nofo ma mātau nā āuga ma nā fakailoga o te famai ko te fiva faiai, ma hakili fautuaga tau te ola malōlo fakavave kafai koe e popole.

Tui puipui mo te famai ko te fiva faiai

Ko nā tui puipui mo tēnei fāmai e avanoa mo ki lātou e pitohili ona afāina.

Ko te tui mo te itū kaiga A, C, W ma te Y e fakatupegia mo:

 • Ki lātou iē va lalata nā fehokotakiga ma nā tauale o na kulūpu iēnei o te fāmai (A, B, C, W pe ko te Y).
 • Nā tino na maua muamua e te famai ko te fiva faiai.
 • Nā tino iē e ono lahi te mafai ke maua e te famai ona ai e taikole te mafai e o lātou hihitemi puipui ke puipui ki lātou ona ai ko ni iētahi hē mālohi.
 • Kau tupulaga i nā tauhaga 13-25 e aofia ai ki lātou iē ka nōnōfo pe nōnōfo i he nofo tūmau a he ākoga, pe he nofo tūmau a he iunivehite, fale o na fitafita tau, pe ko te fale puipui.

Ko te tui mo te itū kaiga B e fakatupegia mo:

 • Ki lātou iē va lalata nā fehokotakiga ma nā tauale o na kulūpu iēnei o te fāmai (A, B, C, W pe ko te Y).
 • Nā tino na maua muamua i te famai.
 • Ko na tino ie e pito hili ona maualuga te mafai ke maua e te hiama mai te kulūpu B ona ai e taikole te mafai e o lātou hihitemi puipui ona ko ni iētahi hē mālohi.
 • Tamaiti ki luga o te 12 mahina te mātutua, he fakahologa o he vāega o te polokalame o te tui puipui mo na fānau.
 • Ko na tino e 13 ki te 25 tauhaga ka ulufale atu mo he taimi muamua ki ni tulaga e nōnōfo ai i ni koga e va lalata ma iētahi tino.
 • Tamaiti mai te 13 ki te 59 mahina (e fakamuta mai ite aho 31 o Aokuho 2025).
 • Na tino e i te va o te 13 ki te 25 tauhaga i hohe tūlaga o te nōnōfo va lalata ma iētahi (fakagata ite aho 28 Fepuali 2024).

Mo ni iētahi fakamatalaga agai ki te puipuiga ki te famai ko te fiva faiai

 

Ko fea te fano kiei mo ni fautuaga agai ki te famai ko te fiva faiai

  Kafai koe e fofou ke maua ni iētahi fakamatalaga ki te famai ko te fiva faiai, talanoa ki to fōmai, teine fōmai, pe ko he falemai mahani, pe fehokotaki ki te tautuaga a te ola malōlo lauaitele (public health service) e tafapili atu.

  Mo ni fautuaga i fafo o na itūla gālue mahani (24 hour service), vili ki te laina a te Healthline i te 0800 611 116)