BCG Vaccine: After Care for Parents - Kiribati (Gilbertese) version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Te iti ae te BCG. Te tararua imwin te iti: ibukiia kaaro. Information in Kiribati (Gilbertese) on how to look after the BCG vaccination site following immunisation against tuberculosis (TB).

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Updated
February 2015
Format
Leaflet A5
HE code
HE2380
Language
Kiribati (Gilbertese)

The full resource:

E kanga aron kawakinan natim imwin itinakina nte BCG

Tera ae e na kantaningaaki imwin itinakin natim nte BCG

Inanon 1–6 te wiki, e na bauraura te tabo are e itinaki. Aio e riai ni mao inanon tabeua te wiki.

I mwin 6–12 te wiiki, e na kinaka mwin te tabo are itinaki. Ngkana e reke aei, rabuna te tabo are e itinaki n te kooti n te aro ae ena reke naba rinin te ang teutana nako nanona. Tai kamanenaa te buratita ae nimnim.

E kona n reke teniua te namakaina imain maon te kinaka, ao ni kona n riki bwa te mwaka ae uarereke. Aei bon arona.

E kanga aron tararuaan te tabo are e itinaki?

  • Kakaitiaka raoi te tabo are e itinaki ao kamwaua n taai nako.
  • Ngkana e kinaka, rabunna n te kooti ao karekea rinin te ang teutana.

Tai koona ke n kaakaara te tabo are e itinaki.Tai koona ke n kaakaara te tabo are e itinaki.

Tai kamanenai kabira, ke te bwa, ke te bwainaoraki man te aroka i aon te tabo are itinaki.Tai kamanenai kabira, ke te bwa, ke te bwainaoraki man te aroka i aon te tabo are itinaki.

Tai katokaa te buratita ae nimnim iaon te tabo are e itinaki.Tai katokaa te buratita ae nimnim iaon te tabo are e itinaki.

​Tai bubuia ke n riringa te tabo are e itinaki.Tai bubuia ke n riringa te tabo are e itinaki.

Ngkana iai am kaangaanga ke ko kainnanoa rongorongon taekan te kangenge ke te iti ae te BCG, taiaoka n reitaki ma am Neeti are tabena Tararuaan Maurin te Botanaomata.

Ibukin titiraki tabeua ke kanganga iroum imwin te aoa ni mwakuri taiaoka reitaki ma te Healthline n te nambwa 0800 611 116.