Sleep on side when baby's inside - Tongan version - HE2574

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Gives information to inform pregnant women about how sleeping on her side in her 3rd trimester of pregnancy is proven to reduce the risk of stillbirth by half.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet DLE
HE code
HE2574
Language
Tongan
Available languages

The full resource:

Mohe fakatafa lolotonga kei-i-manava ho‘o pēpeé

Mei he uike 28 ho‘o feitama

‘Oku tala ‘e he fakatotoló ka ke mohe fakatafa mei he uike 28 ho‘o feitamá ‘e tokoni ia ke si‘isi‘i ange ai ha hoko ha mate-i-manava ‘a ho‘o pēpeé. ‘Oku nau fakafuofua ‘e holo hifo ‘aki ha vaheua (½) ke hoko ha mate-i-manava ‘i hono fakafehoanaki mo e mohe fo‘ohaké.

Ko e hā kau ka mohe fakatafa ai?

‘I ho‘o mohe fo‘ohake lolotonga e māhina ‘e tolu kimu‘a pea ke fā‘elé (mei he uike 28) ‘oku ta‘omia ai e ngaahi kālava lalahi ho sinó ‘o si‘isi‘i ai ‘a e tafe ‘a e toto ki manavá pea mo e ‘ea ‘okisena (oxygen) ki ho‘o pēpeé.

Ko fē ‘i hoku tafa‘aki hemá mo e mata‘ú ‘e sai ange keu fakatafa ki ai?

‘Oku fakatou sai pe ke ke mohe‘aki ho tafa‘aki hemá pe mata‘ú - ko fē pe ha tafa‘aki - ‘oku sai pē ia mei he uike 28 ‘o a‘u ki ho‘o fā‘ele.

Fēfē kapau te u ongo‘i nonga mo fiemālie ange au he ‘eku mohe fo‘ohaké?

‘E ‘ikai ke sai ki ho‘o pēpeé ha‘o mohe fo‘ohake mei he uike 28 ‘o a‘u ki ho‘o fā‘ele. Ko e tokolahi e kakai fefiné ‘oku nau fiemālie ange ‘i he ‘enau mohe fakatafá lolotonga ‘enau feitamá, tautautefito ki he toe ha māhina ‘e 3 pea nau fā‘ele.

Fēfē leva ka u ka ofo hake au ‘oku ou fo‘ohake?

‘Oku mahino pē ‘a e toutou mafuli lolotonga ho‘o mohé pea ‘oku tokolahi ‘a e kau feitama ‘oku nau ofo fo‘ohake. Ko e me‘a mahu‘ingá ke kamata‘i ‘a ho‘o mohe kotoa pe ‘aki ha‘o fakatafa (mohe ‘aho pe mohe po‘uli) ‘o mohe ai pea ke foki pe ‘o mohe fakatafa ‘i ha‘o ofo hake ‘oku ke fo‘ohake.

Ko e hā hono lahi ‘o e hoko ‘a e mate-i-manava kapau te u mohe fo‘ohake?

‘Oku fakafuofua ki he ki‘i pēpeé ‘e 1 mei he toko 500 kotoa pē ‘e mate-i-manava ‘i he māhina ‘e tolu kimu‘a pea fā‘ele. Neongo ia, ‘oku ‘osi fakapapau‘i mei he fakatotoló ‘e si‘isi‘i ange ‘aki ha vaheua (½) ke hoko ha mate-i-manava kapau ‘e mohe fakatafa ‘a e fefine feitamá.

Ki ha toe fakaikiiki kātaki ‘o fetu‘utaki ki ho‘o mā‘uli, neesi pe toketaá.