B4 School Check: Information for Parents and Guardians – Tongan version – HE2641

Reviewed
October 2023
This resource relates to the following topics:

Pamphlet in Tongan introducing and explaining the B4 School Check – the final Well Child health check in the year before children start school. To be given out by Well Child providers along with the consent form (see related links below). This resource contains information about how to contact a local provider in your area. Please note that orders are restricted to 100 copies.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
October 2023
Updated
October 2023
Format
Pamphlet DLE
HE code
HE2641
Language
Tongan

The full resource:

B4 School Check: Fakamatala ma‘á e Mātu‘á mo e Kau Tauhi Fānaú

Hoko ho ta‘u 4?

Ma‘u atu ‘a ho‘o B4 School Check (Sivi Kimu‘a ‘i he Akó) ta‘etotongí!

Ko e hā ‘a e B4 School Check?

‘Oku ta‘etotongi ‘a e B4 School Check ki he ki‘i leka ta‘u 4 ki he 5 kotoa pē ‘i Nu‘u
Silá ni, pea ko e sivi Well Child (Mo‘ui Lelei ‘a e ki‘i Leká) faka‘osí ia.

Ko e fakakaukau lelei ia ke fakahoko ‘a e B4 School Check ‘a ho‘o tamá hili ‘a e hoko hono ta‘u 4.

Ko e Siví (Check) ko ha faingamālie ia kiate koe ke talanoa ai ki ha neesi fekau‘aki mo
ho‘o tamá mo fehu‘i ha ngaahi me‘a ‘oku mahu‘inga kiate koe – pea ‘e ‘ikai ha‘o
fakamole ki ai. ‘E toe sivi foki ‘a e sio mo e fanongo ‘a ho‘o tamá.

Hili ange ‘a e siví, te ke lava ‘o ma‘u atu ha tatau ‘o e ngaahi olá.

Ko e hā ‘a e me‘a ‘oku hoko ‘i he B4 School Check?

‘E kole atu ke ke fakafonu ha fehu‘i felāve‘i mo e fakalakalaka ‘a e tupu ‘a ho‘o tamá pea mo e tu‘unga lelei ‘o ‘ene mo‘uí.

Kapau ‘oku ako ‘a ho‘o tamá ‘i ha ako‘anga tokamu‘a, kinitī pe kōhanga reo, ‘e toe ala ‘eke atu foki felāve‘i mo ‘ene akó mo e tu‘unga ‘o ‘ene fakalakalaká.

‘E ‘i ai ha ‘apoinimeni mo ha neesi fe‘unga mo ha miniti ‘e 45 ma‘á u mo ho‘o tamá. Te ke lava ‘o talanoa mo e neesí fekau‘aki mo e tu‘unga lelei ‘o e mo‘ui ‘a ho‘o tamá pea mo fehu‘i atu foki mo ha fa‘ahinga me‘a ‘okú ke hoha‘a ki ai.

‘E talanoa atu ‘a e neesí kiate koe fekau‘aki mo e:

Mo‘ui lelei ‘a ho‘o tamá mo e fakalakalaká, nifó, mā‘olungá, mamafá, tu‘unga lelei fakasōsiale mo fakaelotó, mo e ngaahi huhu malu‘í.

‘E sivi‘i ‘a e sio mo e fanongo ‘a ho‘o tamá ‘e ha tokotaha ngāue fakatekinikale ki he sió mo e fanongó, ‘a ia ‘e ala fakahoko eni ‘i ha taimi kehe.

Ko e hā ‘a e me‘a ‘e hoko hili ‘a e B4 School Check?

Hili ‘a e siví, te ke ala ma‘u atu ha tatau ‘o e ngaahi olá, mo ‘oatu ha ngaahi fehu‘i
lahi ange fekau‘aki mo e mo‘ui lelei mo e fakalakalaka ‘a ho‘o tamá.

Kātaki ‘o ‘omai ‘i ho‘o ha‘ú ‘a e Well Child Tamariki Ora My Health Book, ke malava ‘e he
neesí ‘o lekooti ‘a e tupulaki mo e fakalakalaka ‘a ho‘o tamá.

Kapau ‘okú ke fakakaukau pe ko e neesí ‘oku ‘i ai ha palopalema ki he mo‘ui lelei pe
fakalakalaka ‘a ho‘o tamá ‘o fiema‘u ki ai hano sivi lahi ange, ‘e talanoa atu ‘a e neesí kiate koe mo fokotu‘u atu ke fakafehokotaki koe mo e ngaahi sēvesi kehe ‘e ala tokoní. ‘E toe ala tokoni atu foki ‘a e neesí kapau ‘e fiema‘u ke fakakakato ha ngaahi huhu malu‘i ‘a ho‘o tamá.

‘E anga fēfē hano ma‘u mai ‘e he‘eku tamá ha B4 School Check?

‘Oku ma‘u atu ‘a e B4 School Check ‘a ho‘o tamá ‘i ha hoko hono ta‘u 4. ‘Oku ‘atā atu ai
ha taimi fe‘unga ke toe muimui‘i ia kimu‘a ke kamata ‘enau akó. Ke ‘ilo lahi ange pe
fokotu‘u ha taimi mo ha ‘aho ke fakahoko ha sivi, fetu‘utaki ki ho‘o kautaha fakahoko
sēvesi ‘i ho feitu‘ú.

Ma‘u atu ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e B4 School Check ta‘etotongí:

  • Talanoa ki ho‘o toketā fakafāmilí pe neesí, kautaha fakahoko sēvesi Well
    Child Tamariki Ora pe neesi ngāue ki he kakaí
  • ‘A‘ahi ki he health.govt.nz/b4schoolcheck
  • Telefoni ki he kautaha fakahoko sēvesi ‘i ho feitu‘ú

HE2641