Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - Tongan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Ko hono tokangaekina ‘a e fanongo ‘a ho‘o tama´. Web-only information in Tongan for hearing technicians to give to parents/caregivers when the child has passed hearing screening, carried out as part of routine Well Child health checks.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
HE code
HE2284
Language
Tongan

The full resource:

Sivi‘i ‘o e Fanongo´

Na‘e sivi‘i ‘a e tu‘unga ‘o e fanongo ‘a ho‘o tama´ ‘i he polokalama sivi angamaheni Well Child. ‘Oku ma‘u ‘i he polokalama sivi´ ni ‘a e lahi taha ‘o e ngaahi palopalema fekau‘aki mo e fanongo´.

Na‘e ‘ikai ma‘u ha palopalema ‘i he fanongo ‘a ho‘o tama´ ‘i he sivi ko ‘eni´. 

Ko e me‘a ke siofi ‘i he kaha‘u´

Ko e ni‘ihi ‘o e fānau ne nau paasi ‘i he sivi´ ni ‘oku fa‘a ala toki hoko ‘a e palopalema ia ki he‘enau fanongo´ ‘amui ange.

Kapau ‘oku faingata‘a ‘a e ako pe laukonga ‘a ho‘o tama´, pe faingata‘a ‘a ‘ene ako lea´ ‘e ala lava ke tupu eni mei´ ha palopalema ki he‘ene fanongo´.

‘E ‘IKAI hokohoko atu ‘a hono sivi ‘o e fanongo ‘a ho‘o tama´ ‘i he ‘apiako´, ko ia ai kapau ‘oku´ ke hoha‘a ki he fanongo ‘a ho‘o tama´ ‘oku mahu‘inga ke ke:

  1. Kole ke sivi‘i ‘enau fanongo´ ‘e ha Vision Hearing Technician (Tokotaha Ngāue Fakatekinikale ki he Sio´ mo e Fanongo´) ‘i he ‘enau ‘a‘ahi hoko´(kapau ‘oku ako ‘a ho‘o tama´ ‘i he akoteu´, lautohi´ pe ‘initamitieti´); PE
  2. ‘Alu ki ho‘o toketaa´ ke ‘oatu ha ngofua ke sivi‘i ‘a e fanongo ‘a ho‘o tama´ ‘e ha audiologist (tokotaha ngāue ki hono fua ‘o e fanongo´).

Kapau ‘oku ‘i ai ha palopalema ‘i he fanongo ‘a ho‘o tama´, ‘e lelei ke ‘ilo‘i kei taimi eni ke poupou‘i ‘enau ako´ mo ‘enau tupu hake´.

Kapau ‘oku´ ke veiveiua – vakai‘i ia!

Ki ha toe fakamatala fekau‘aki mo e sivi ‘o e fanongo ‘a e fānau´, pe ko hano ma‘u atu ‘a e pepa´ ni, vakai ki he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘ui´ ko e: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check pe telefoni ta‘etotongi ki he telefoni fale‘i ki he mo‘ui´ (Healthline) ‘a ia ‘oku ngāue houa ‘e 24, (ko e (0800 611 116).