National Bowel Screening Programme National campaign poster A3 Tongan - Kaipau ena ‘a’au - HE2631

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

National bowel screening campaign posters, A3 size in Tongan. Posters can be used by anyone who wants to support and promote the bowel screening programme.

Download resource

Download PDF

Order resource

The full resource:

Ko e sivi ngākau lahí ‘oku faingofua

Kaipau ena ‘a’au

Fakahoko pe ‘i ‘api - Ta’etotongi

Kapau ‘oku ke ta’u 60 ki he 74 ‘e lava ke sivi ta’etotongi ho ngākau lahi. ‘E ‘oatu fakata’u ua ma’u pe ho’o naunau siví ki ‘api na. ‘E lava ‘e he sivi faingofua ni ‘o tokoni ki hono ‘ilo’i ‘o e kanisā ngākau lahí kei taimi mo malava hano faito’o ke sai. Ko e ma’u pe ho’o naunaú pea ke sivi leva! ‘E malava ke fakahaofi ai ho’o mo’ui.

Hū ki he timetobowelscreen.nz ‘o ma’u mei ai e ngaahi fakamatala lahi ange pe talanoa ki ho’o toketā

Code: HE2631