National Bowel Screening Programme National campaign poster A3 Tokelauan - HE2637

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

National bowel screening campaign posters, A3 size in Tokelauan. Posters can be used by anyone who wants to support and promote the bowel screening programme.

Download resource

Download PDF

Order resource

The full resource:

E faigofie lele te faiga ona hiakiga o te Manava

E ke mafaia oi fai!

E hēai hona tau - E fai e koe i te fale

Kafai kua katoa te 60 kite 74 o ō tauhaga, e mafai ke fai fua hau hiakiga o to manava. E lafo atu takilua tauhaga te mea e fai ai te hiakiga o to manava. E fehoahoani te hiakiga faigofie tenei ke vave maua ai te kaneha ma manuia ai foki na togafitiga e fai. Fai tau hiakiga, kafai e maua atu! E ono laveaki mai ai to ola.

Kikila ifo ki te laupepa tenei timetobowelscreen.nz mo ni ietahi fakamatalaga, pe faitala ki tau fomai kāiga.

 Code: HE2637